ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ DE NEDERLANDEN
(Ga naar annulerings voorwaarden)
  gevestigd te (1012 WG) Amsterdam aan de Singel 279.
Gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34164494.
1.Definities.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 aDiensten:
De door Rederij de Nederlanden in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de wederpartij / opdrachtgever van een of meer vaartochten meteen of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
 bWederpartij en / of Opdrachtgever:
De partij aan wie Rederij de Nederlanden een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is aangegaan alsmede de personen/ passagiers ten behoeve van wie de wederpartij de overeenkomst is aangegaan.
 cOpdrachtnemer:
Rederij de Nederlanden die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen “Rederij de Nederlanden”.
2.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 aDeze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Rederij de Nederlanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze voorwaarden geacht door de wederpartij van Rederij de Nederlanden te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken doordat Rederij de Nederlanden zulks schriftelijk bevestigt.
 bEen ieder die deelneemt aan de door Rederij de Nederlanden aangeboden vaartocht wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
 cDeze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van Rederij de Nederlanden geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.
 dEventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door Rederij de Nederlanden uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door Rederij de Nederlanden van documenten van opdrachtgever waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door Rederij de Nederlanden.
3.

Aanbiedingen

 aTenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van Rederij de Nederlanden vrijblijvend.
 bRederij de Nederlanden behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren.
 cIndien door Rederij de Nederlanden op verzoek van de wederpartij een begin van uitvoering is gemaakt van een door Rederij de Nederlanden aan de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht -vanaf de datum van uitvoering- met Rederij de Nederlanden een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door Rederij de Nederlanden gedane aanbieding.
4.

Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 aDe overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Rederij de Nederlanden aan opdrachtgever dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door Rederij de Nederlanden van de gegeven opdracht en zal Rederij de Nederlanden binnen 2 x 24 uur de overeenkomst schriftelijk bevestigen.
 bOpdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met Rederij de Nederlanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rederij de Nederlanden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 cRederij de Nederlanden bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
5.

Gewijzigde uitvoering

  Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Rederij de Nederlanden wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties.
6.

Wijzigingen

  Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
7.

Annulering door de wederpartij

 aDe wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging van de wederpartij aan Rederij de Nederlanden. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop Rederij de Nederlanden de aanzegging ontvangt.
 bIndien de wederpartij de overeenkomst minder dan twee maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 15 % van het totaal aan Rederij de Nederlanden op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
 cIndien de wederpartij de overeenkomst minder dan één maand voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 50 % van het totaal aan Rederij de Nederlanden op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
 dIndien de wederpartij de overeenkomst minder dan veertien dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 60 % van het totaal aan Rederij de Nederlanden op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
 eIndien de wederpartij de overeenkomst minder dan zeven dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 75 % van het totaal aan Rederij de Nederlanden op de voet van de overeenkomst verschuldigd is.
 fIndien de wederpartij de overeenkomst minder dan 48 uur voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 100 % van het totaal aan Rederij de Nederlanden op de voet van de overeenkomst verschuldigd is.
8.

Betaling

 aBetaling door de wederpartij aan Rederij de Nederlanden dient te geschieden conform de op de factuur en of bevestiging vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Is de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen dan is de wederpartij in verzuim.
 bReclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Rederij de Nederlanden zijn ingediend.
 cRederij de Nederlanden behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.
 dBij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van Rederij de Nederlanden, bij contante betaling geldt alleen de door Rederij de Nederlanden uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling.
 eBetaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is.  Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij een contractuele rente van 6% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is Rederij de Nederlanden alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de wederpartij gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke Rederij de Nederlanden moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden.
9.

Kosten ingeval van niet of niet tijdige betaling

 aAlle kosten welke door Rederij de Nederlanden worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 bDebuitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % (exclusief BTW) van het te vorderen bedrag met een minimum van E 500,– (exclusief BTW) per vordering. Indien Rederij de Nederlanden kan aantonen in redelijkheid genoodzaakt te zijn geweest hogere buitengerechtelijke kosten te maken, komen ook deze voor rekening van de wederpartij. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de wederpartij die van de gerechtelijke executie inbegrepen.
 cRederij de Nederlanden heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht:
  1. onmiddellijke betaling terzake van de wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten;
  2. haarprestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen.
  3. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Rederij de Nederlanden afkomstige schriftelijke verklaring;
  4. één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van Rederij de Nederlanden afkomstige schriftelijke verklaring.
  5. betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen.
 dBehalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Rederij de Nederlanden te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.
10.

Prijs

   Alle prijzen en tarieven zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is Rederij de Nederlanden gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn ondermeer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen-, prijzen- en wisselkoersveranderingen.
11.

Vertrouwelijke informatie

  Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen.
12.

Medewerking wederpartij

 aOpdrachtgever zal Rederij de Nederlanden steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken.
 bIndien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Rederij
de Nederlanden is of de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Rederij de Nederlanden voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Rederij de Nederlanden leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 cDe wederpartij dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) Rederij de Nederlanden onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door Rederij de Nederlanden zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare orde.
 dVan de aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. De boot vertrekt op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor rekening en risico van de wederpartij. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers
aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd / ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen.
13.

Reclames

 aOnder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door Rederij de Nederlanden.
 bReclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 8 werkdagen na de door Rederij de Nederlanden verleende diensten / verrichtte prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen.
 cGeringe in het dagelijks verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 dDoor het indienen van reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij niet opgeschort.
 e Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de wederpartij.
14.

Aansprakelijkheid voor schade

 aRederij de Nederlanden is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die schade is te wijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet.
 bIn alle gevallen waarin Rederij de Nederlanden gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door Rederij de Nederlanden aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).
 cNa de reclametermijn als bedoeld in artikel 12 is Rederij de Nederlanden niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen, tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt.
 dRederij de Nederlanden sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor Rederij de Nederlanden op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die Rederij de Nederlanden bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld.
 eDe rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. De wederpartij vrijwaart Rederij de Nederlanden voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 fDe wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te sluiten.
 gDe wederpartij is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van Rederij de Nederlanden door welke oorzaak ook. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor schade toegebracht door de passagiers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van Rederij de Nederlanden alsmede de door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld van de betreffende personen.
15.

Overmacht

 aGeen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien
deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals
stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen
van enige overheid, oorlog, werkstaking,brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede
tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van
wiens diensten Rederij de Nederlanden gebruik maakt.
 bIngeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar
redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst
niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden
opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken
gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat
dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de
overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst
door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel
of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien,
voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming
door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
 cIn geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de
verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat
wanneer de overeenkomst door Rederij de Nederlanden reeds gedeeltelijk
is nagekomen, de wederpartij een evenredig gedeelte van de overeengekomen
prijs aan Rederij de Nederlanden verschuldigd is.
 dPartijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.
16.

Opschorting
en beëindiging

 aIndien naar het oordeel van Rederij de Nederlandende kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding
geeft, kan Rederij de Nederlanden op elk moment nadere zekerheid danwel
vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan Rederij de Nederlanden
het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 bIngeval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig
of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat
van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk
in beslag wordt genomen en/of de wederpartij geheel of gedeeltelijk
de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft Rederij de Nederlanden
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel
door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer
keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van
schade, kosten en rente.
 cIndien
Rederij de Nederlanden gebruik maakt van haar in het voorgaande lid
genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst,
laat zulks de verplichting van de wederpartij tot betaling van de
met Rederij de Nederlanden overeengekomen vergoeding gedurende de
periode dat Rederij de Nederlanden de uitvoering van haar verplichtingen
heeft opgeschort, onverlet.
 dDoor de wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval
Rederij de Nederlanden na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling
waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar
verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het
nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig,
dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de
overeenkomst in stand te laten.
 eIn geval de overeenkomst door Rederij de Nederlanden wordt ontbonden
wegens wanprestatie van de wederpartij behoudt Rederij de Nederlanden
recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
 

f

De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere
partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds
prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij
de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend
voor dat gedeelte dat door Rederij de Nederlanden nog niet is uitgevoerd.
Bedragen die Rederij de Nederlanden voor de ontbinding heeft gefactureerd
in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst
heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden
op hetmoment van ontbinding
direct opeisbaar.
17.Bewijs
  Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de
administratieve gegevens van Rederij de Nederlanden beslissend.
18.Toepasselijk
recht en geschillen
  Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door Rederij de Nederlanden
aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of
de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  Amsterdam,
nov 2001.
  Rederij
de Nederlanden